เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Main

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


หน่วย : ร่อนความคิดวิทยาศาสตร์
คำถามหลัก(Big  Question)  : เราจะสร้างเครื่องร่อนอย่างไรให้เคลื่อนที่ได้ไกลและอยู่ในอากาศได้นานที่สุด
ภูมิหลังของปัญหา: ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ ถูกไขปริศนาจากกลุ่มคนที่เรียกว่า “นักวิทยาศาสตร์” หรือผู้เฝ้าสังเกตและทดลอง ในสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มคนส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัย เช่น ปรากการณ์ ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า ในสมัยอดีตที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากความลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปมนุษย์มีการพัฒนาทักษะการคิดที่ใช้หลักการเชิงเหตุผลมากยิ่งขึ้น โดยในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากยุคอาณาจักรสู่ยุคอุตสาหกรรม เหล่านักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายสามารถไขปริศนาอันลึกลับให้มนุษย์ได้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นสัจจะ                                      และเทคโนโลยีด้านการคมนาคม ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งจากการพัฒนาและประดิษฐ์ของนักคิดค้นทั้งหลาย ซึ่งสามารถทำให้มนุษย์ใช้เวลาในการเดินทางหรือขนส่งสิ่งต่างๆในระยะที่ไกลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น          แต่ยานยนต์ ที่นำมาใช้ขนส่งยังคงมีข้อจำกัดมากมาย อาทิเช่น รูปร่าง รูปทรง และการติดตั้งกลไกพิเศษต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย และลดต้นทุนในการผลิต
            ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น ใน Quarter ที่ 3 นี้ พี่ ป.5 และคุณครูจึงสนใจที่จะร่วมเรียนรู้ถึงการสร้างเครื่องร่อนเพื่อการคมนาคมที่มีคุณภาพ ตลอดจนปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และแขนงวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น                              

เป้ามายความเข้าใจUnderstanding Goals:
            เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และแขนงวิชาอื่นๆที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคมนาคม ขนส่งต่างๆ ผ่านหน่วยการประดิษฐ์เครื่องร่อนได้อย่างสร้างสรรค์

ระยะเวลา(Duration) : 10  สัปดาห์ ( 9 ชั่วโมง/ สัปดาห์ )

ครูผู้สอน:   นางสาวลักคณา   แสนพงค์ , นายสิทธิชัย  แก้วพวง  


    ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PBL) หน่วย: "ร่อนความคิดวิทยาศาสตร์"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Week
input
Process
Output
Outcome
1
26 – 31
ต.ค. 58
โจทย์ : ออกแบบการเรียนรู้
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- นักเรียนสามารถสรุปผลการทดลองได้อย่างไร
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
- นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด
- Round robin ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง
- Think pair share สรุปการทดลอง
- Think pair share เลือกชื่อหน่วย
- Black board share ตั้งชื่อหน่วย
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
- นักเรียนออกแบบการบันทึกผลการทดลอง การร่อนของวัสดุชนิดต่างๆ เช่น ขวดพลาสติก กิ่งไม้ เศษกระเบื้อง กระดาษ ไม้อัด ฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดสอบการร่อนของวัสดุชนิดต่างๆ เช่น ขวดพลาสติก กิ่งไม้ เศษกระเบื้อง กระดาษ ไม้อัด ฯลฯ
- อภิปรายถึงสิ่งที่ได้พบ
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 3
- เขียนMind mapping ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วมกันสังเกตการร่อนของวัสดุ และร่วมกันอภิปรายถึงปรากฏการณ์
- นำเสนอผลการทดลอง
- ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- สรุป Mind Mapping ก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- แบบบันทึกผลการทดลอง
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนเรียน)
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 3
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- ออกแบบและเขียน Mind Mapping / ปฏิทินการเรียนรู้ได้
-
ออกแบบกิจกรรมการเรียนได้อย่างน่าสนใจ
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่นกระดาษ สี
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับผลการทดลอง
- นำเสนอชื่อหน่วย และปฏิทินการเรียนรู้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

Week
input
Process
Output
Outcome


- Mind mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

สื่อและอุปกรณ์
- เครื่องร่อนจำลองขนาดใหญ่
- วัสดุอุปกรณ์การทำเครื่องร่อน

- สรุปการเรียนรู้ประจำสัปดาห์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น กับผู้อื่น
- ทำงานร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
คุณลักษณะ :
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
3
9 – 13
พ.ย. 58
โจทย์ : ไขปริศนา บินได้ไม่ไกล?(ต่อ)
- แรงเสียดทาน
- วัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุ
คำถาม
- ลูกข่างหยุดหมดเพราะเหตุใด
- ถ้านำลูกข่างไปหมุนในอวกาศจะเป็นอย่างไร
- เพราะเหตุใดเครื่องร่อนจึงไม่บินอยู่กลางอากาศไปตลอดกาล
- เครื่องร่อนหยุดร่อนเพราะเหตุใด
- แรงเสียดทานมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร
เครื่องมือคิด

- ครูและนักเรียนร่วมทดลอง “ลูกข่าง” ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการทดลอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหยุดร่อนของเครื่องร่อน
- ทดลองคุณสมบัติของวัสดุ และบันทึกผลการทดลอง
ความยืดหยุ่น
ความอ่อน/แข็ง
นำความร้อน
นำไฟฟ้า
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
   - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกข่าง
- ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าทำไมเครื่องร่อนจึงหมดแรง
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ

ชิ้นงาน :
- สรุปผลการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายถึงแรงเสียดทานและคุณสมบัติต่างๆของวัสดุ อธิบายการทดลองและการตรวจสอบได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกวางแผนและออกแบบการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่าคุ้มค่าในการออกแบบเครื่องร่อน
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน เช่น แรงต้าน แรงจากมือ และแรงต่างๆ
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลอง
Week
input
Process
Output
Outcome


- Round robin อภิปรายเพราะเหตุใดลูกข่างจึงหยุดหมุน
- Think pair share แรงเสียดทานมีผลต่อการบินของเครื่องร่อนอย่างไร
- Mind mapping คุณสมบัติของวัสดุ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อและอุปกรณ์
- ลูกข่าง/ยาง/เหล็ก/แก้วน้ำ/ฟิวส์เจอบอร์ด
- อุปกรณ์ทดลองคุณสมบัติของวัสดุ


ทักษะ ICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรงซึ่งเป็นปัจจัยต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการ
- ทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
4
16 - 20
พ.ย. 58
โจทย์ : ไขปริศนา บินได้ไม่ตรง?
- ความสมดุลของโครงสร้าง
คำถาม
- ทำไมโมเดลนกถึงทรงตัวอยู่ได้บนนิ้ว
- เราจะออกแบบให้เครื่องร่อนเกิดความสมดุลได้อย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองการทรงตัวของนกเซรามิกซ์ และอภิปรายร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนบินไม่ตรง
- แบ่งกลุ่ม และออกแบบวิธีการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน
ภาระงาน :
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการทรงตัวของนกเซรามิกซ์และความสมดุลของวัสดุต่างๆ

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน ผ่านการสร้างเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจสอบได้จริง


Week
input
Process
Output
Outcome

เครื่องมือคิด
- Round robin โมเดลนกทรงตัวอยู่บนนิ้วได้อย่างไร
- Round robin ออกแบบวิธีตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน
- Think pair share ปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนบินไม่ตรง
- Mind mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อ / อุปกรณ์
- โมเดลนกเซรามิก
- เครื่องร่อน
- นำเสนอวิธีการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน
- นักเรียนปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเองให้มีความสมดุล
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ออกแบบและนำเสนอผลการตรวจสอบความสมดุลของวัสดุ
- อภิปรายถึงปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนบินไม่ตรง
- ออกแบบวิธีการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน
- ปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง

ชิ้นงาน :
- เครื่องร่อน
- สรุปผลการตรวจสอบและวิธีวัดความสมดุล
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เลือกวางแผนและออกแบบการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าในการออกแบบเครื่องร่อน
- ออกแบบเครื่องทอดสอบความสมดุลของวัสดุ
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอแนวความคิดของตนเองเกี่ยวกับการทดสอบและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสมดุลของวัตถุ
ทักษะการจัดการข้อมูล
นำความรู้เรื่องความสมดุลมาปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-
ร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น กับผู้อื่น
- ทำงานร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
Week
input
Process
Output
Outcome
5
23 - 27
พ.ย. 58


โจทย์ : ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบิน
- แรงดันอากาศ
- ความกดอากาศ
คำถาม
- เราปรับปรุงเครื่องร่อนเป็นอย่างดีแล้ว แต่ในบางครั้งทำไมเครื่องร่อนยังบินไม่ตรง
- นักเรียนคิดว่าอากาศมีน้ำหนักหรือไม่
- ทำไมที่สูงจึงมีอุณหภูมิต่ำ

เครื่องมือคิด
- Round robin เหตุใดเครื่องร่อนจึงบินไม่ตรง แม้จะปรับสมดุลให้ดีแล้ว
- Round robin อภิปรายร่วมกันถึงผลการทดลอง
- Mind mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
- อุปกรณ์ทดลองแรงดันอากาศในขวดน้ำ
- อุปกรณ์ทดลองลูกโป่งกับท่อพีวีซี
- ครุและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนบินไม่ตรงแม้ว่าเราจะปรับปรุงสมดุลของโครงสร้าง ปีกแล้วก็ตาม
- ทดลองแรงดันอากาศในขวดน้ำ
- อภิปรายร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง
- ทดลองลูกโป่งกับท่อพีวีซี
- อภิปรายร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง
- ทดลองกระบอกฉีดน้ำแรงดันอากาศ
- อภิปรายร่วมกันและบันทึกผลการทดลอง
- ทดลองความกดอากาศจากสายยางพลาสติก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- อภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนบินไม่ตรง
- อภิปรายถึงผลการทดลองแรงดันอากาศและความกดอากาศ

ชิ้นงาน :
- เครื่องร่อน
- บันทึกผลการทดลอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ออกแบบวางแผนเครื่องร่อนให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ทักษะการสื่อสาร
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลจากการทดลอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความสุขในการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Week
input
Process
Output
Outcome

- อุปกรณ์ทดลองกระบอกฉีดน้ำแรงดันอากาศ
- อุปกรณ์ทดลองความกดอากาศจากสายยางพลาสติก6
31 พ.ย. – 4 ธ.ค.
โจทย์ : การวัดค่า (แน่นอน)
-  น้ำหนักกับแรงลอยตัว
-  น้ำหนักกับแรงพยุง
-  ระยะทาง
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าน้ำหนักของวัตถุ ขณะที่ชั่งบนอากาศ และในน้ำจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด?
- นักเรียนคิดว่า เมื่อวัตถุวางตัวอยู่ในของเหลวที่ต่างกันประกอบด้วย  น้ำบริสุทธิ์   เอทิลแอลกอฮอล์  น้ำมันเบนซิน จะมีสภาพเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ?
- นักเรียนสามารถวัดระยะทางของเครื่องร่อนได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
- Flow chart สรุปการเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมทดลองปล่อย วัตถุสองชิ้น และอภิปรายร่วมกัน
- ดูคลิปวีดีโอ “นาซ่าพิสูจน์กาลิเลโอ”
- ทดลอง “แรงลอยตัวของดินน้ำมัน” (การชั่งน้ำหนักในของเหลวและในอากาศ)
- ตั้งคำถามและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการทดลอง
- ทดลอง “แรงพยุงของวัตถุกับของเหลว”
(กำหนดให้ของเหลว เป็น น้ำบริสุทธิ์   เอทิลแอลกอฮอล์  น้ำมันเบนซิน )
- ตั้งคำถามและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการทดลอง
- ทดลอง “วัดระยะทาง”
Ø วัดระยะทางจริงจากการทดลองร่อนเครื่องร่อน
Ø วัดระยะทางจากการทดลองด้วยเครื่องชั่งสปริง

ภาระงาน :
- ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับแรงลอยตัว
- ทดลอง และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ“แรงพยุงของวัตถุกับของเหลว”
- ทดลองและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางและความสัมพันธ์ต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้ในรูปแบบ
Flow chart

ชิ้นงาน :
- บันทึกผลการทดลอง
Flow chart สรุปการเรียนรู้ในรูปแบบ 
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
 เข้าใจกระบวนการตรวจสอบและอธิบายกลไกและความเกี่ยวของปัจจัยด้านแรงลอยตัวและแรงพยุงของวัตถุ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม

Week
input
Process
Output
Outcome

- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Gmail
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อและอุปกรณ์
- การทดลอง “แรงลอยตัวของดินน้ำมัน”
-  การทดลอง “แรงพยุงของวัตถุกับของเหลว”
- เครื่องมือวัด (ตลับเมตร  ไม้บรรทัด เครื่องชั่งสปริง)
- ตั้งคำถามและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการทดลอง
- นำเครื่องร่อนของตนเอง มาร่วมทดลองและหาค่าต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้ในรูปแบบ  Flow chart
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
7
7 – 11
ธ.ค. 58
โจทย์ : การวัดค่า (ไม่แน่นอน)
- เวลา(t)
- ความเร็ว (V)
- แรง(F) เนื่องจากการเคลื่อนที่
คำถาม
- นักเรียนจะสามารถวัดความเร็วของการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
-
 Brain Strom กระบวนการทดลองเพื่อวัดค่าเวลา ความเร็ว และแรง เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน

- ทดลอง หาค่าความเร็วของเครื่องร่อน เทียบกับเวลา
- ทดลอง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ในรูปแบบการเคลื่อนที่ต่างๆ
- นำเสนอและอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ภาระงาน :
- หาค่าความเร็วของเครื่องร่อน เทียบกับเวลา

ชิ้นงาน :
- สรุปผลการทดลอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถตรวจสอบความเร็ว เวลา และแรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุอื่นๆและเครื่องร่อนได้

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
Week
input
Process
Output
Outcome

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อ / อุปกรณ์
นาฬิกาจับเวลา
- ตลับเมตร
- เครื่องร่อนทักษะการสื่อสาร
- เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการจัดกลุ่มความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำ
8
14 – 18
ธ.ค. 58
โจทย์ : ปรับปรุงกลไกพิเศษ
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าเครื่องร่อนที่มีคุณสมบัติที่ดีควรเป็นอย่างไร
- เราจะปรับปรุงให้เครื่องร่อน ร่อนอยู่ในอากาศได้นานได้อย่างไร
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะการร่อนของเครื่องร่อนที่แต่ละคนได้สร้างขึ้น

ภาระงาน :
- อภิปรายถึงปัจจัยที่ทำให้เครื่องบินสามารถบินได้ในระยะทางที่ไกลและร่อนได้นานขึ้น

ความรู้:
เข้าใจถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบิน และรู้วิธีการปรับปรุงเครื่องร่อนให้สอดคล้องกันปัจจัยแวดล้อมภายนอก


Week
input
Process
Output
Outcome

- นักเรียนจะออกแบบเพิ่มเติมกลไกพิเศษสำหรับเครื่องร่อนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการร่อนได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
 - Brain Strom ออกแบบกลไกพิเศษให้เครื่องร่อน
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และผลการปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อและอุปกรณ์
- อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงเครื่องร่อน เช่น มอเตอร์ หนังยาง ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องร่อน พร้อมนำเสนอแนวคิด
- นักเรียนปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง พร้อมทดลองและบันทึกผลการทดลอง
- อภิปรายถึงการปรับปรุงเครื่องร่อนของตัวเองว่าจะปรับปรุงอย่างไร

ชิ้นงาน :
- แบบกลไกพิเศษ
- เครื่องร่อนของ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
Week
input
Process
Output
Outcome
9
21 – 25
ธ.ค. 58
โจทย์ : มหกรรมเครื่องร่อน
คำถาม
- นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเกิดความรู้ได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเครื่องร่อน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อ / อุปกรณ์
- เครื่องร่อน
- ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายและจัดนิทรรศการเครื่องร่อนร่วมกัน
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน :
- ออกแบบนิทรรศการมหกรรมเครื่องร่อน
- จัดนิทรรศการเครื่องร่อน

ชิ้นงาน :
- เครื่องร่อน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถแนะนำการออกแบบการทำเครื่องร่อน ตลอดจนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
-
มีการจัดกลุ่มความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Week
input
Process
Output
Outcome
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
10
28 - 29
ธ.ค.58
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
-
 Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหนังเครื่องร่อน
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
 Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด Round Rubin
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือMaid Mapping
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/ นักเรียน

สื่อ / อุปกรณ์
- กระดาษ A3
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter3
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-  ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ /ประเมินตนเอง
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 3
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการเครื่องร่อน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
 เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
Week
input
Process
Output
Outcome
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
ตารางวิเคราะห์หัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) แต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องร่อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2/2558
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
กระบวนการสร้างเครื่องร่อน ได้แก่ การออกแบบเครื่องร่อน และการเลือกวัสดุมาสร้างเครื่องร่อน ตลอดจนขั้นตอนและกรรมวิธีการต่างที่ทำให้สร้างเครื่องร่อนจนสำเร็จ
มาตรฐาน ว3.1
- ทดลองและอธิบายสมบัติของของวัสดุชนิดต่างๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้าและความหน้าแน่น
(ว3.1 ป.5/1)
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน
(ว3.1 ป.5/1)
มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
(ศ1.1 ป.5/1)
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
(ศ1.1 ป.5/2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี  
(ศ1.1 ป.5/3)
- สร้างสรรค์งาน ออกแบบงาน โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ
(ศ1.1 ป.5/5)
มาตรฐาน พ2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน  (พ2.1 ป.5/3

มาตรฐาน พ3.1
- ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล (พ3.1 ป.5/3)
- อธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม (พ3.1 ป.5/6)


มาตรฐาน ง1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน  (ง1.1 ป.5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(ง1.1 ป.5/2)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ง1.1 ป.5/4)
มาตรฐาน ส1.1
- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม(ส1.1 ป.5/7)

มาตรฐาน ส3.1
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน(ส3.1 ป.5/2)สุขบัญญัติแห่งขาติ
แย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

มาตรฐาน ส2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี(ส2.1 ป.5/1)

มาตรฐาน ส4.1
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามทางอย่างมีเหตุผล (ส4.1 ป.5/2)

มาตรฐาน ส4.2
- อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป (ส4.2 ป.5/2)

เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
กระบวนการสร้างเครื่องร่อน ได้แก่ การออกแบบเครื่องร่อน และการเลือกวัสดุมาสร้างเครื่องร่อน ตลอดจนขั้นตอนและกรรมวิธีการต่างที่ทำให้สร้างเครื่องร่อนจนสำเร็จ(ต่อ)

- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  (ศ1.1 ป.5/6)

มาตรฐาน ง2.1
- อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (ง2.1 ป.5/1)
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล
(ง2.1 ป.5/2)
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ (ง2.1 ป.5/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (ง2.1 ป.5/4)
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
กระบวนการสร้างเครื่องร่อน ได้แก่ การออกแบบเครื่องร่อน และการเลือกวัสดุมาสร้างเครื่องร่อน ตลอดจนขั้นตอนและกรรมวิธีการต่างที่ทำให้สร้างเครื่องร่อนจนสำเร็จ(ต่อ)- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
(ง2.1 ป.5/5)

มาตรฐาน ง3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง3.1 ป.5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ (ง3.1 ป.5/2)
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
กระบวนการสร้างเครื่องร่อน ได้แก่ การออกแบบเครื่องร่อน และการเลือกวัสดุมาสร้างเครื่องร่อน ตลอดจนขั้นตอนและกรรมวิธีการต่างที่ทำให้สร้างเครื่องร่อนจนสำเร็จ(ต่อ)มาตรฐาน พ4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งขาติ
(พ4.1 ป.5/1)
- ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน (พ4.1 ป.5/4)

มาตรฐาน พ5.1
- ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา(พ5.1 ป.5/5)

เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
กระบวนการทดสอบการร่อน การวัดผล การต่อยอดพัฒนาให้เครื่องร่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มาตรฐาน ว4.1
- ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
(ว4.1 ป.5/1)
- ทอดลองและอธิบายความดันอากาศ
(ว4.1 ป.5/2)
- ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
(ว4.1 ป.5/3)
- ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ (ว4.1 ป.5/4)

มาตรฐาน ว4.2
- ทดลองและอธิบายแรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 (ว4.2 ป.5/1)มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
(ศ1.1 ป.5/1)
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
(ศ1.1 ป.5/2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี
(ศ1.1 ป.5/3)
- สร้างสรรค์งาน ออกแบบงาน โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ
(ศ1.1 ป.5/5)

มาตรฐาน พ2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน(พ2.1 ป.5/3

มาตรฐาน พ3.1
- ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล (พ3.1 ป.5/3)
- อธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม (พ3.1 ป.5/6)


มาตรฐาน ง1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน (ง1.1 ป.5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(ง1.1 ป.5/2)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ง1.1 ป.5/4)


มาตรฐาน ส1.1
- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
(ส1.1 ป.5/7)

มาตรฐาน ส3.1
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน(ส3.1 ป.5/2)สุขบัญญัติแห่งขาติ
แย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน


มาตรฐาน ส2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี (ส2.1 ป.5/1)

มาตรฐาน ส4.1
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามทางอย่างมีเหตุผล (ส4.1 ป.5/2)

มาตรฐาน ส4.2
- อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป (ส4.2 ป.5/2)
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
กระบวนการทดสอบการร่อน การวัดผล การต่อยอดพัฒนาให้เครื่องร่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(ต่อ)
มาตรฐาน ว8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
(ว8.1 ป.5/1)
- วางแผนการสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบหรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ (ว8.1 ป.5/2)
- เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (ว8.1 ป.5/3)
- บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพและตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้นำเสนอผลและข้อสรุป
(ว8.1 ป.5/4)
- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  (ศ1.1 ป.5/6)
มาตรฐาน พ4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งขาติ
(พ4.1 ป.5/1)
- ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน (พ4.1 ป.5/4)

มาตรฐาน พ5.1
- ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา(พ5.1 ป.5/5)

มาตรฐาน ง2.1
- อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี (ง2.1 ป.5/1)
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล
(ง2.1 ป.5/2)
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
(ง2.1 ป.5/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (ง2.1 ป.5/4)เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
กระบวนการทดสอบการร่อน การวัดผล การต่อยอดพัฒนาให้เครื่องร่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(ต่อ)
- สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป (ว8.1 ป.5/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อธิบายและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
(ว8.1 ป.5/6)
- บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ ตรวจสอบตามความเป็นจริงมีการอ้างอิง (ว8.1 ป.5/7)- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
(ง2.1 ป.5/5)

มาตรฐาน ง3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง3.1 ป.5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ (ง3.1 ป.5/2)


เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
จัดนิทรรศการเครื่องร่อน ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นที่มีความสนใจ และสรุปการเรียนรู้ Quarter 3
มาตรฐาน ว8.1
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ (ว8.1 ป.5/8)
มาตรฐาน ศ1.1
- บรรยายเกี่ยวกับจังหวะ ตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์
(ศ1.1 ป.5/1)
- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกัน
(ศ1.1 ป.5/2)
- วาดภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง เงา น้ำหนัก และวรรณะสี
(ศ1.1 ป.5/3)
- สร้างสรรค์งาน ออกแบบงาน โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการ
(ศ1.1 ป.5/5)


มาตรฐาน พ2.1
- ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน (พ2.1 ป.5/3

มาตรฐาน พ3.1
- ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุล (พ3.1 ป.5/3)
- อธิบายหลักการและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม (พ3.1 ป.5/6)


มาตรฐาน ง1.1
- อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน  (ง1.1 ป.5/1)
- ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(ง1.1 ป.5/2)
- มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง1.1 ป.5/4)
มาตรฐาน ส1.1
- ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ส3.1
- ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนสุขบัญญัติแห่งขาติ
แย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
มาตรฐาน ส2.1
- ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

มาตรฐาน ส4.1
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามทางอย่างมีเหตุผล
(ส4.1 ป.5/2)

มาตรฐาน ส4.2
- อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยปัจจุบันโดยสังเขป
(ส4.2 ป.5/2)
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
จัดนิทรรศการเครื่องร่อน ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นที่มีความสนใจ และสรุปการเรียนรู้ Quarter 3(ต่อ)

- ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  (ศ1.1 ป.5/6)
- บรรยายประโยชน์ และคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่มีผลต่อชีวิตของคนในสังคม (ศ1.1 ป.5/7)

มาตรฐาน ศ1.2
- ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ
(ศ1.2 ป.5/1)
- อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
(ศ1.2 ป.5/2)
มาตรฐาน พ4.1
- แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งขาติ
(พ4.1 ป.5/1)
- ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
 (พ4.1 ป.5/4)

มาตรฐาน พ5.1
- ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา(พ5.1 ป.5/5)

มาตรฐาน ง2.1
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการรวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล
(ง2.1 ป.5/2)
- นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
(ง2.1 ป.5/3)
- มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
(ง2.1 ป.5/4)
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
จัดนิทรรศการเครื่องร่อน ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นที่มีความสนใจ และสรุปการเรียนรู้ Quarter 3(ต่อ)- เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
(ง2.1 ป.5/5)

มาตรฐาน ง3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(ง3.1 ป.5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ (ง3.1 ป.5/2)