เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

Week 6

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจกระบวนการตรวจสอบและอธิบายกลไกและความเกี่ยวข้องของปัจจัยด้านแรงลอยตัวและแรงพยุงของวัตถุ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
30 พ.ย. – 4 ธ.ค.
58
โจทย์ : การวัดค่า (แน่นอน)
-  น้ำหนักกับแรงลอยตัว
-  น้ำหนักกับแรงพยุง
-  ระยะทาง
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าน้ำหนักของวัตถุ ขณะที่ชั่งบนอากาศ และในน้ำจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด?
- นักเรียนคิดว่า เมื่อวัตถุวางตัวอยู่ในของเหลวที่ต่างกันประกอบด้วย  น้ำบริสุทธิ์   เอทิลแอลกอฮอล์  น้ำมันเบนซิน จะมีสภาพเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ?
- นักเรียนสามารถวัดระยะทางของเครื่องร่อนได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
-
Flow chart สรุปการเรียนรู้
-
Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
Gmail
สื่อ / อุปกรณ์

- การทดลอง แรงลอยตัวของดินน้ำมัน
การทดลอง แรงพยุงของวัตถุกับของเหลว
- เครื่องมือวัด (ตลับเมตร  ไม้บรรทัด เครื่องชั่งสปริง)
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนคิดว่าน้ำหนักของวัตถุ ขณะที่ชั่งบนอากาศ และในน้ำจะมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด?
เชื่อม : นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำถาม
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ”นักเรียนคิดว่าถ้าปล่อยวัตถุสองชิ้นลงมาพร้อมกัน ผลจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมทดลองปล่อย วัตถุสองชิ้น  และดูคลิปวีดีโอ
นาซ่าพิสูจน์กาลิเลโอ
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองและคลิปวิดีโอที่ได้ชม
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปผลการทดลอง

อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนคิดว่า เมื่อวัตถุวางตัวอยู่ในของเหลวที่ต่างกันประกอบด้วย  น้ำบริสุทธิ์   เอทิลแอลกอฮอล์  น้ำมันเบนซิน จะมีสภาพเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด ?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมทดลอง เรื่อง แรงลอยตัวของดินน้ำมัน(การชั่งน้ำหนักในของเหลวและในอากาศ)
เชื่อม : อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการทดลอง
- ทดลอง แรงพยุงของวัตถุกับของเหลว
(กำหนดให้ของเหลว เป็น น้ำบริสุทธิ์   เอทิลแอลกอฮอล์  น้ำมันเบนซิน )
เชื่อม : อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการทดลอง
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปผลการทดลอง

พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”เพราะเหตุใด ทำไม เราจึงต้องมีการวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”การวัดที่นักเรียนรู้จักมีการวัดแบบใดบ้าง?”
ใช้ : นักเรียนเขียนการวัดที่ตนเองรู้จัก และนำเสนอในรูปแบบของแผ่นชาร์ต

พฤหัสบดี
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมทดลองวัดระยะทาง  โดยนำเครื่องร่อนของตนเอง มาร่วมทดลองและหาค่าต่างๆ
Ø วัดระยะทางจริงจากการทดลองร่อนเครื่องร่อน
Ø วัดระยะทางจากการทดลองด้วยเครื่องชั่งสปริง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมตั้งคำถามและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการทดลอง
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปผลการทดลองลงในกระดาษ A4

ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง เครื่องร่อนของเราร่อนได้ไกลขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด?”
ใช้ : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแปบ Flow chart
ภาระงาน
- ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับแรงลอยตัว
- ทดลอง และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับแรงพยุงของวัตถุกับของเหลว
- ทดลองและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางและความสัมพันธ์ต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้ในรูปแบบ
Flow chart
ชิ้นงาน
- บันทึกผลการทดลอง
-  Flow chart สรุปการเรียนรู้ในรูปแบบ 
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้เข้าใจกระบวนการตรวจสอบและอธิบายกลไกและความเกี่ยวข้องของปัจจัยด้านแรงลอยตัวและแรงพยุงของวัตถุ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


                                          ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


  ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2558 เวลา 09:31

    ในสัปดาห์นี้ พี่ ป.5 ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการวัด และความสำคัญของการวัด
    อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถือมาตราการวัดแบบไทย และการวัดแบบสากล
    นอกจากนี้แล้วยังได้นำความรู้เรื่องการวัดน้ำหนักมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหนาแน่นของมวลและแรงพยุง

    ตอบลบ