เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

Week 10

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
28 ธ.ค. 58  – 1 ม.ค. 59
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง

เครื่องมือคิด
-
Blackboard Share ความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับหนังเครื่องร่อน
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
Quarter นี้ผ่านเครื่องมือ คิด Round Rubin
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านเครื่องมือ Maid Mapping
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
สื่อ / อุปกรณ์

- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษ
A4
จันทร์
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม : อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter3
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

อังคาร
ใช้ : นักเรียนนำเสนอการเรียนรู้หลังเรียน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ประเมินตนเอง
- นักเรียนแต่ะคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 3
-จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
-
Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการเครื่องร่อน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ

ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย   ประมวลภาพกิจกรรม


- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และความประทับใจจากกิจกรรมบุญคูณลาน


ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:


  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในวันที่ 28 คุณครูและพี่ๆ ป.5 พร้อมทั้งผู้ปกครอง ได้ร่วมเตรียมขนม ข้าวต้มใบมะพร้าว เพื่อนำมาทำบุญคูณลานร่วมกัน และเช้าวันที่ 29 เราได้ร่วมกันตักบาตรขึ้นปีใหม่และร่วมกิจกรรมบุญคูณลานของทางโรงเรียนค่ะ

    ตอบลบ