เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

Week 4

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน ผ่านการสร้างเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจสอบได้จริง
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
16 – 20
พ.ย. 58
โจทย์ : ไขปริศนา บินได้ไม่ตรง?
- ความสมดุลของโครงสร้าง

คำถาม
- ทำไมโมเดลนกถึงทรงตัวอยู่ได้บนนิ้ว
- เราจะออกแบบให้เครื่องร่อนเกิดความสมดุลได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
- Round robin โมเดลนกทรงตัวอยู่บนนิ้วได้อย่างไร
- Round robin ออกแบบวิธีตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน
-
Think pair share ปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนบินไม่ตรง
- Mind mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

สื่อ / อุปกรณ์
- โมเดลนกเซรามิก
- เครื่องร่อน

จันทร์
ชง : ครูนำโมเดลนกมาว่าไว้ที่มือ แล้วตั้งคำถามกระตุ้นการคิดว่า “เพราะเหตุใดนกเซรามิกจึงทรงตัวอยู่บนนิ้วได้”
เชื่อม : นักเรียนและครูร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูนำว่าวมาให้นักเรียนดู และตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 “การใส่หูของเว้ามีส่วนสำคัญหรือไม่อย่างไร ?” และ “การผูกเชือกที่ตัวเว้า เราต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง เพราะอะไร?”
เชื่อม : นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกัน
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ความสมดุลของเครื่องร่อน จะสามารถทำให้เครื่องร่อนร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร”
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะมีวิธีการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อนของเราได้อย่างไร”
ใช้ : นักเรียนออกแบบวิธีการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน พร้อมทั้งเตรียมนำเสนอแนวคิดของตนเอง
อังคาร
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอแนวคิดในการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อนของตนเอง
- นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน
ใช้ : นักเรียนทำการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อนของตนเอง พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบ
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอผลการตรวจสอบ และแผนวิธีการปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเองในขั้นต่อไป

พุธพฤหัสบดี
ใช้ : นักเรียนปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง และนำเครื่องร่อนไปทดสอบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมหรือไม่ โดยเปรียบเทียบจากสถิติที่ได้จดบันทึกไว้
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการทดสอบเครื่องร่อน
ใช้ : นักเรียนนำประสบการณ์และชุดข้อมูลที่เหมาะสมจากวงอภิปรายมาปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง

ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ”ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง เครื่องร่อนของเราร่อนได้ไกลขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด”
ใช้ : นักเรียนสรุปผลการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ พร้อมนักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการทรงตัวของนกเซรามิกและความสมดุลของวัสดุต่างๆ
- ออกแบบและนำเสนอผลการตรวจสอบความสมดุลของวัสดุ
- อภิปรายถึงปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนบินไม่ตรง
- ออกแบบวิธีการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน
- ปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง
ชิ้นงาน
- เครื่องร่อน
- สรุปผลการตรวจสอบและวิธีวัดความสมดุล
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิการตรวจสอบความสมดุลของเครื่องร่อน ผ่านการสร้างเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจสอบได้จริง
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- มีความตั้งใจในการทำงานให้แล้วเสร็จ
- เกิดความภาคภูมิใจในพัฒนาการของผลงานของตนเอง
- ออกแบบเครื่องทอดสอบความสมดุลของวัสดุ
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอแนวความคิดของตนเอง
ทักษะการจัดการข้อมูล
- นำความรู้เรื่องความสมดุลมาปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-
ร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น กับผู้อื่น
- ทำงานร่วมกันผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน 
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
                                                
ประมวลภาพกิจกรรม - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสมดุล พร้อมนำเสนอ
- ออกแบบเครื่องร่อนและทดสอบความสมดุล


ตัวอย่างชิ้นงานตัวอย่างสรปผลการทดลอง


 ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้ พี่ ป. 5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุล ซึ่งส่งผลต่อการร่อนที่มีประสิทธิภาพของเครื่องร่อน
  อีกทั้งยังได้เชื่อมโยงไปยังความสมดุลของสิ่งต่างๆรอบๆตัว เช่น ความสมดุลของสถาปัตยกรรม ความสมดุลของร่างกาย

  โดยพี่ ป.5 ได้ออกแบบวิธีการวัดความสมดุลของเครื่องร่อนโดยการนำเครื่องร่อนมาแขวนไว้ ณ จุดศูนย์กลาง
  หากเครื่องร่อนเอียงไปในทิศทางใด แสดงว่าเครื่องร่อนยังไม่มีความสมดุล
  จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมดุลยิ่งขึ้น

  ตอบลบ