เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

Week 9

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถแนะนำการออกแบบการทำเครื่องร่อน ตลอดจนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
21 – 25
ธ.ค. 58
โจทย์ : มหกรรมเครื่องร่อน
- นำเสนอ สื่อสารแนวคิด
- ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม
คำถาม

- นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเกิดความรู้ได้อย่างไร

เครื่องมือคิด
Show and Share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดมหกรรมเครื่องร่อน

สื่อ / อุปกรณ์
- เครื่องร่อน
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- “ตลอด Quarter นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
- “นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรในกิจกรรการเรียนรู้ที่ผ่านมา?”
- “เราจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร?”
ชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม : นักเรียนจับฉลากเป็น 4 กลุ่มและวางแผนรูปแบบการจัดมหกรรมเครื่องร่อน
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวความคิดของตนเอง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายและจัดนิทรรศการเครื่องร่อนร่วมกัน
ใช้ : แบ่งหน้าที่เตรียมการจัดมหกรรมเครื่องร่อน

อังคาร
ใช้ : เตรียมงาน ซักซ้อมความพร้อมสำหรับกิจกรรมมหกรรมเครื่องร่อน
พุธ – พฤหัสบดี
ใช้ : จัดมหกรรมเครื่องร่อน
เชื่อม : แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกันในหัวข้อดังนี้
- เห็นอะไร?
- รู้สึกอย่างไร?
- ได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”จากกิจกรรมต่างๆนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปผลการเรียนรู้
ภาระงาน
- ออกแบบนิทรรศการมหกรรมเครื่องร่อน
- จัดนิทรรศการเครื่องร่อน
ชิ้นงาน
- เครื่องร่อน

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ความรู้ : เข้าใจและสามารถแนะนำการออกแบบการทำเครื่องร่อน ตลอดจนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
-
มีการจัดกลุ่มความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
ประมวลภาพกิจกรรม
- เราร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อ เปิดบ้าน ..สรุปองค์ความรู้....

 - พี่ๆร่วมซ้อมพูดเพื่อเตรียมนำเสนอ

บรรยากาศวันงานจริงๆค่ะ

ตัวอย่างชิ้นงาน
- ตัวแย่างสรุปการเรียนรู้หลังเรียน
- ตอบคำถามสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
  
- ตัวอย่างการประเมินตนเอง


- ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกระบวนการเรียนรู้หน่วย ร่อนความคิดวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เลื่อนกิจกรรมให้เร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เนื่องจากในสัปดาห์ที่ 10 จะมีกิจกรรมร่วมทำบุญคูณลาน ทำให้คุณครูและพี่ๆได้อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอด Quarter 3 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการสรุปการเรียนรู้หลังเรียน ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ และประเมินตนเองในลำดับต่อมา จากนั้นเมื่อเราจัดสรรเวลากับงานเอกสารเรียบร้อยแล้ว คุณครูและพี่ๆก็ได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ ซึ่งจากการพูดคุยและข้อเสนอแนะของแต่ละคน พี่ๆจะนำเสนอในรูปแบบ การนำเสนอชิ้นงาน กระบวนการ ปัญหา และการทดลองต่างๆ ซึ่งทุกคนได้รับหน้าที่ของตนเอง จากนนั้น แต่ลกลุ่มก็ร่วมกันออกแบบและนำเสนองานของตนเองที่ต้องการนำเสนอ หลังจากนั้นเราได้มาซ้อมร่วมกัน ประมาณ 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีการเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ สมควรจากนั้นช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี คุณครูและพี่ๆได้ร่วมกันเตรียมสถานที่ ในห้องเรียนเพื่อเตรียมนำเสนออีกครั้งค่ะ และในช่วง 10.30 น. พี่ๆทุกๆคนก็ได้ร่วมนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง หลังจากเสร็จกิจกรรมคุณครูก็ได้ร่วมพูดคุยกับพี่ๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และพูดให้กำลังใจพี่ๆทุกคน

    ตอบลบ