เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

Week 7

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถตรวจสอบความเร็ว เวลา และแรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุอื่นๆและเครื่องร่อนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
7 11
ธ.ค. 58
โจทย์ : การวัดค่า (ไม่แน่นอน)
- เวลา(t)
- ความเร็ว (V)
- แรง(F) เนื่องจากการเคลื่อนที่
คำถาม

- นักเรียนจะสามารถวัดความเร็วของการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
-
Brain Strom กระบวนการทดลองเพื่อวัดค่าเวลา ความเร็ว และแรง เนื่องจากการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน

สื่อ / อุปกรณ์
- นาฬิกาจับเวลา
- ตลับเมตร
- เครื่องร่อน
จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสามารถวัดความเร็วของการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนได้อย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำถาม
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ”นักเรียนเคยได้ยินคำที่ว่า รถวิ่งด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงหรือไม่ และนักเรียนคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนออกแบบกระบวนการทดลองเพื่อวัดค่าเวลาและระยะทาง และนำเสนอการออกแบบกระวนการทดลองเพื่อวัดค่าเวลา

อังคาร
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลองเพื่อวัดค่าเวลาและระยะทาง และปันทึกผลการทดลอง
ชง : ครูใช้คำถามกระต้นการคิด “ผลการทดลองของแต่ละคนเป็นอย่างไร เราจะนำค่าเวลาและระยะทาง มาคำนวณค่าความเร็วของการร่อนได้อย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการผลทดลอง และตอบคำถาม
ใช้ : นักเรียนหาค่าความเร็วของเครื่องร่อน

พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”การที่วัตถุเคลื่อนที่มีแรงหรือไม่ และเราจะวัดค่าแรงนั้นได้อย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ นักเรียนหาค่าแรงเนื่องจากการเคลื่อนที่

พฤหัสบดี
ใช้ : นักเรียนนำเสนอผลการทดลองของตนเอง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “การวัดค่าต่างๆนี้ มีประโยชน์อย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนเขียนประโยชน์ของการวัดค่าและนำเสนอในรูปแบบแผ่นชาร์ต

ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด”ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
ใช้ : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแปบ Flow chart
ภาระงาน
- เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ผลงานบน
Keynote App
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้ : เข้าใจและสามารถตรวจสอบความเร็ว เวลา และแรงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุอื่นๆและเครื่องร่อนได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
- สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
-
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง สิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
-
มีการจัดกลุ่มความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิม กับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำ
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้เป็นโอกาสดีที่พี่ๆ และคุณครูได้มีวิทยาการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องร่อน มาร่วมทำกิจกรรม คุณครูขุนเป็นช่างซ่อมเครื่องบินอยู่ที่บริษัทการบินไทย เขามีความชื่นชอบเกี่ยวกับเครื่องร่อนตั้งแต่เด็กๆ โดยครั้งนี้ได้มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คำตอบจากความสงสัยของพี่ๆ ว่าเพราะเหตุใด เครื่องร่อนรูปวงกลม ที่แต่ละคนออกแบบจึงร่อนได้ไกลที่สุด ตัวชูโรงในงานนี้ก็คือเจ้าเครื่องบินลำขนาดกลางที่สามารถร่อนได้ในอากาศ ซึ่งถูกควบคุมด้วยวิทยุสื่อสาร ทำเอางานนี้น้องๆห้องข้างก็มาร่วมสังเกตการร่อนค่ะ จากกิจรรมเครื่องบินที่ครูขุนนำมาฝากเด็กๆนั้น มีการเปิดวงอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับข้อสงสัยและเรื่องต่างๆที่พี่ๆ สนใจ เช่นการขับเครื่องบิน การขนส่ง และเส้นทางต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงการร่อนเครื่องบิน พี่ๆ ป.5 ได้มีโอกาสร่วมสังเกตปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเครื่องบินด้วย ซึ่งคลายคลึงกับเครื่องร่อนที่แต่ละคนนำมาร่อน ทำให้เราได้นำประเด็นนี้มาพูดคุยกันต่อค่ะ

    ตอบลบ