เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

Week 8

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อน
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
14 – 18
ธ.ค. 58
โจทย์ : ปรับปรุงกลไกพิเศษ
- การนำความรู้ประยุกต์ใช้ และต่อยอด
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าเครื่องร่อนที่มีคุณสมบัติที่ดีควรเป็นอย่างไร
- เราจะปรับปรุงให้เครื่องร่อน ร่อนอยู่ในอากาศได้นานได้อย่างไร
- นักเรียนจะออกแบบเพิ่มเติมกลไกพิเศษสำหรับเครื่องร่อนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการร่อนได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
 - Brain Strom ออกแบบกลไกพิเศษให้เครื่องร่อน
- Show share สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และผลการปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง
สื่อ / อุปกรณ์

- อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงเครื่องร่อน เช่น มอเตอร์ หนังยาง ฯลฯ


จันทร์
ชง : ครูนำเครื่องร่อนของแต่ละคนมาร่อนที่ละเครื่อง และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ลักษณะการร่อนที่นักเรียนเห็นเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนและครูอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะการร่อนของเครื่องร่อนที่แต่ละคนได้สร้างขึ้น

อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ”เราจะสามารถออกแบบกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องร่อนได้อย่างไร
ใช้ : นักเรียนเขียน Flow chart แผนปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเองพร้อมทั้งนำเสนอแนวคิด และอภิปรายร่วมกัน

พุธ-พฤหัสบดี
ใช้ : นักเรียนปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง พร้อมทดลองและบันทึกผลการทดลอง

ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด...”ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง และเครื่องร่อนของเราร่อนได้ไกลขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถาม
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- อภิปรายถึงปัจจัยที่ทำให้เครื่องบินสามารถบินได้ในระยะทางที่ไกลและร่อนได้นานขึ้น
- อภิปรายถึงการปรับปรุงเครื่องร่อนของตัวเองว่าจะปรับปรุงอย่างไร
ชิ้นงาน
- Flow chart แบบกลไกพิเศษ
- เครื่องร่อนของ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้เข้าใจถึงปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบิน และรู้วิธีการปรับปรุงเครื่องร่อนให้สอดคล้องกันปัจจัยแวดล้อมภายนอก
ทักษะ
ทักษะชีวิต
-
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
- จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างชิ้นงาน

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้ครูและพี่ๆป.5 ได้ร่วมกันทบทวนกิจกรรม เครื่องบินที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ 7 ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้คุณครูได้จับฉลากแบ่งกลุ่มให้พี่ๆ กลุ่มละ ประมาณ 4-5 คน จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบเครื่องร่อนตัวสุดท้ายของกลุ่มตนเองสำหรับ Quarter 4 โดยเครื่องร่อนนี้จะพิเศษกว่าของทุกๆตัวเนื่องจาก จะมีการติดตั้งมอเตอร์ที่ช่วยในการร่อน ในเบื้องต้นแต่ละกลุ่มได้นำเสนอแบบ เครื่องร่อนของกลุ่มตนเอง บางกลุ่มทำจากขวดน้ำ บางกลุ่มทำจากฟิวส์เจอร์บอร์ด
    จากนั้นในวันต่อมาแต่ละกลุ่มได้มีการนำอุปกรณ์ต่างๆที่แบ่งหน้าที่เตรียมมา มาร่วมกันประดิษฐ์เครื่องร่อน จากการทำรอบนี้เป็นปัญหาให้พี่ๆ ได้แก้กันตลอดกระบวนการเลยทีเดียว จากการอภิปรายในรอบแรกหลังการประดิษฐ์เราได้พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกๆคนได้เรียนรู้และทราบปัญหาของกลุ่ม เช่น มอเตอร์ไม่ติด ถ่ายมีกำลังไฟน้อยเกินไป หรือแม้แต่ใบพัดที่จะนำมาติดตั้งนั้นมีรูปร่างไม่สมส่วน ส่งผลให้ของร่อนของทุกกลุ่มร่อนไม่ขึ้น แต่จากการสังเกตหลังจากอภิปรายพี่ๆต่ละกลุ่มก็พยายามต่อเติมชิ้นงานของตนเองต่อ บางกลุ่ม สร้างแบบใหม่เลย และบางกลุ่มขอทำนอกเวลาเรียนวิชาประจำค่ะ
    ในการประดิษฐ์เครื่องร่อนในครั้งนี้ สรุปได้เลยว่าไม่มีของกลุ่มไหนร่อนขึ้นเลยสักกลุ่ม แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ การมองเห็นปัญหาและความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการนำเสนอและอภิปรายในครั้งล่าสุด พี่ๆหลายคนเพิ่งเคยได้สัมผัสและรู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกค่ะ

    ตอบลบ