เป้าหมาย (Understanding Goal) : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ผ่านการลงมือปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล และนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้

Week 2

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : สามารถเข้าใจเรื่องแรง ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนสามารถบินอยู่ในอากาศ และทราบสาเหตุที่ทำให้เครื่องร่อนบินได้ในระยะต่างๆ
Week
input
Process
Output
Outcome
2
26 – 31
ต.ค. 58
โจทย์ : ไขปริศนา บินไม่ไกล ?
- แรงลม
- แรงจากมือ
- แรงต้าน

คำถาม
- เครื่องร่อนบินได้อย่างไร เพราะแรงอะไร
- เครื่องร่อนบินได้ไม่ไกลเพราะอะไร จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเครื่องมือคิด       
- Round robin หลังฟังเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการบิน
- Think pair share เรื่องแรง
- Round robin เกี่ยวกับผลการทดลองหลังจากได้นำความรู้เรื่องแรงไปปรับปรุงเครื่องร่อน
จันทร์
ชง : ครูเล่าประวัติศาสตร์การบินของมวลมนุษย์ชาติ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างยานพาหนะที่บินใดสำเร็จ”
เชื่อม : นักเรียนและครูร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนออกแบบเครื่องร่อน ในแบบของตนเอง โดยใช้ฟีเจอร์บอร์ด
ใช้ : นักเรียนทดสอบการร่อนและบันทึกผลการทดลองของตนเอง

อังคาร
เชื่อม : ครูทบทวนถึงกิจกรรมการเรียนรู้ของเมื่อวาน
ใช้ : นักเรียนนำเสนอถึงผลการทดลองที่เกิดขึ้น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด...”มีปัจจัยใดที่ทำให้เครื่องร่อนลำนี้จึงบินได้ไกลที่สุด”
เชื่อม : นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่องแรง และสรุปข้อมูลแบบ Flow chart
ใช้ : นักเรียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “แรง”
เชื่อม : อภิปรายร่วมกัน

พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด... “เราจะนำความรู้เรื่องแรง มาปรับปรุงเครื่องร่อนของเราให้บินได้ไกลขึ้นได้อย่างไร”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันอภิปราย และนำเสนอแนวคิดเรื่องแรงที่ตนเองจะนำไปใช้ปรับปรุงเครื่องร่อน
ใช้ : นักเรียนนำความรู้เรื่องแรงมาปรับปรุงเครื่องร่อนของตนเอง

พฤหัสบดี
ชง : ครูและนักเรียนร่วมกันทดสอบเครื่องร่อน
เชื่อม : นักเรียนจดบันทึกสถิติ ลงสมุดบันทึก และเปรียบเทียบว่าเครื่องร่อนของตนเองร่อนได้ไกลขึ้นหรือไม่
ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองว่าแนวคิดเรื่องแรงใด ที่นำมาปรับปรุงเครื่องร่อนแล้ว ทำให้เครื่องร่อนร่อนได้ดีขึ้น

ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด...”ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง เครื่องร่อนของเราร่อนได้ไกลขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด”
เชื่อม : นักเรียนสรุปผลการเรียนรู้ประจำสัปดาห์
ใช้ : นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- ออกแบบเครื่องร่อน
- ทดสอบเครื่องร่อน บันทึกข้อมูล
- ค้นคว้าและนำเสนอความรู้เรื่องแรง
- ปรับปรุงเครื่องร่อน เปรียบเทียบผลการทดลอง
- สรุปการเรียนรู้ประจำสัปดาห์
ชิ้นงาน
- เครื่องร่อน
- แบบบันทึกผลการทดลอง
- สรุปผลการเรียนรู้ประจำสัปดาห์

ความรู้

สามารถเข้าใจเรื่องแรง ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เครื่องร่อนสามารถบินอยู่ในอากาศ และทราบสาเหตุที่ทำให้เครื่องร่อนบินได้ในระยะต่างๆ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

ทักษะการสื่อสาร

- นำเสนอ

ทักษะการจัดการข้อมูล

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลอง
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คุณลักษณะ

- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมายประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


ตัวอย่างชิ้นงาน
- ตัวอย่างการออกแแบเครื่องร่อน ครั้งที่ 1 ของพี่ป.5
  

- ตัวอย่างการออกแแบเครื่องร่อน ครั้งที่ 1 ของพี่ป.5

  
  

  
 
ตัวอย่างเครื่องร่อนของพี่ๆ ป.5  หลังจากเขียนแบบเรียบร้อยแล้ว

  

  

 - ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. เมื่อพี่ ป.5 ฟังประวัติศาสตร์การบินของมนุษยชาติ พี่ ป.5 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “เป็นเพราะจิตนาการและแรงบันดาลใจ จึงทำให้มนุษย์สามารถที่จะคิดค้นยานพาหนะที่บินใด” หลังจากนั้น พี่ ป.5 ก็ได้เขียนแบบเครื่องร่อนของตัวเองจากจิตนาการ และได้สร้างเครื่องร่อนออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย การร่อนในตอนแรกนั้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จนัก หลังจากถอดบทเรียนร่วมกันแล้ว จึงได้ทำการออกแบบเครื่องร่อนและได้สร้างเครื่องร่อนอีกในครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่าเครื่องร่อนที่ได้มีลักษณะเป็นทรงกลมรูปร่างใกล้เคียงกัน เนื่องจากว่าพี่ ป.5 ได้เห็นตัวอย่างจากเครื่องร่อนของเพื่อนบางคนที่สามารถร่อนได้ไกล จึงได้สร้างเครื่องร่อนให้มีลักษณะใกล้เคียงกับเครื่องร่อนนั้น ผลของการสร้างเครื่องร่อนครั้งที่ 2 และนำมาทดลองร่อน พบว่าเครื่องร่อนสามารถร่อนได้ไกลขึ้น
    นอกเหนือจากนี้พี่ ป.5 ยังได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเพื่อวัดระยะทางของเครื่องร่อน และได้ออกแบบการบันทึกผลการทดลองของตนเองอีกด้วย

    ตอบลบ